Moet de Mediar-klant bemiddelingskosten betalen ?

In de arbitragedossiers is het de regel dat de bemiddelingskost meegaat met de minnelijke schikking die wordt bekomen.  Een akkoord omtrent het geschil impliceert ook een akkoord omtrent de kosten. Zo zal de partij die 100% schuld erkent (bvb: een geschil omtrent een onbetwiste, onbetaalde factuur), ook de volledige bemiddelingskost op zich nemen. In technische geschillen kan de bemiddelingskost worden opgesplitst, in akkoord met de partijen.

Indien er tussen partijen nog geen arbitragebevoegdheid werd overeen gekomen, kan Mediar bvba haar kosten ten laste leggen aan haar klant, doch enkel wanneer er een minnelijke regeling werd bedongen. Mediar bvba rekent haar klant dus GEEN bemiddelingskost aan, indien er geen minnelijke schikking wordt bereikt in het geschil.

Kan de bemiddeling ook naar buitenlandse medecontractanten / debiteuren ?

Dit is mogelijk.

Mediar bvba zal hiertoe geen bemiddelaar aanstellen die partijen samenbrengt, of partijen benadert, doch zal van op kantoor een bemiddeling voeren, informatie verschaffen edm… evenzeer met het oog op een minnelijke afloop.

In uitzonderlijk geval worden toch grensoverschrijdende verplaatsingen gemaakt, welke kaderen in de vaste kostprijs van de bemiddeling.

Kan de bemiddeling naar een particulier worden opgestart ?

Dit is mogelijk.

Mediar bvba behandelt hoofdzakelijk (90%) business-to-business dossiers, maar een handelsgeschil met een particuliere opdrachtgever / debiteur kan evenzeer bemiddeld worden. De dadingsovereenkomst die de consument afsluit met Mediar bvba is bindend.

Wat is de meerwaarde van een bemiddeling door Mediar bvba, als ik zelf ook al heb bemiddeld ?

De bemiddelaar zorgt er voor dat de partijen (opnieuw) kunnen onderhandelen, dat de problemen kunnen besproken worden en dat beide partijen hun argumenten kunnen voorleggen zonder dat  de discussie te hoog oploopt.

Partijen voelen ook aan dat de bemiddeling een laatste kans is tot een minnelijke schikking. Zo zal een debiteur-ter-kwader-trouw niet meer kunnen rekenen op de sympathie van zijn leverancier, maar zal de bemiddelaar hem verduidelijken welke de mogelijkheden zijn tot een minnelijke oplossing.

Partijen worden ook geïnformeerd omtrent de arbitrageprocedure, die het  alternatief is bij gebrek aan medewerking. In vele gevallen is de kennis van dergelijke procedure, een gegronde reden voor partijen om constructief aan een minnelijke schikking mee te werken !

Is Mediar bvba ook mijn advocaat ?

Neen! Mediar bvba is een mediatiekantoor, dat u kan bijstaan in al uw juridische vragen en uw handelsgeschillen zal bemiddelen. Mediar bvba vertegenwoordigt u niet in een gerechtelijke procedure (in arbitrage). Daartoe kan u nog steeds beroep doen op een advocaat. Deze keuze ligt bij de klant !  Het is voor een vennootschappen soms belangrijk te weten dat ze hun ‘huisadvocaat’ nog steeds kunnen inschakelen, indien ze dit wensen, in een arbitrale procedure.

Hoe moet een dossier aan Mediar bvba worden overgemaakt ?

U moet Mediar bvba in het bezit stellen van het contract, offerte/bestelbon, facturatie en van de aangetekende ingebrekestelling (incl. postbewijs). Alle relevante briefwisseling is eveneens noodzakelijk teneinde reeds de standpunten van beide partijen te kennen.

Van zodra er nog onderlinge contacten of betalingen zouden zijn tussen partijen, dient Mediar bvba hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld teneinde nutteloze kosten te vermijden.

Hoe lang duurt de bemiddeling ?

We hanteren een interne regel dat een bemiddeling gemiddeld 4 weken in beslag mag nemen, al is dit afhankelijk van de aard van het geschil. Deze regel is dan ook niet bindend doch een interne richtlijn voor onze bemiddelaars.

Binnen deze termijn moeten partijen benaderd worden, afspraken vastgelegd, beide stellingen verenigd en een dading worden afgesloten.

Wat gebeurt er indien er geen minnelijke schikking wordt bereikt of de dading niet wordt nageleefd ?

Alle dadingen worden opgevolgd op kantoor. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, of bij het niet-nakomen van een dading, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid om het geschil te onderwerpen aan een arbitrageprocedure. Mediar bvba kan het dossier daartoe overmaken aan de bevoegde arbitrage-instelling.