ART 1677 Ger.Wb.

Een overeenkomst tot arbitrage behoort te zijn vervat in een door de partijen ondertekend geschrift, of in andere hen bindende stukken, waarin zij blijk hebben gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen.”

 --> CONTRACT.

Partijen kunnen in een contract overeenkomen om hun geschil te laten beslechten bij de Belgische Arbitrage Instelling vzw. Dit contract kan voorafgaandelijk opgemaakt zijn, maar ook nadat het geschil is ontstaan.

Bijvoorbeeld: (onder)aannemingscontracten, verhuurcontracten, getekende offertes, dadings-overeenkomsten, edm…

 --> VERKOOPSVOORWAARDEN.

In de relatie tussen 2 handelaars kan de arbitragebevoegdheid van de Belgische Arbitrage Instelling vzw ook tegenstelbaar zijn op grond van de bindende verkoopsvoorwaarden op de factuur.

In dit geval worden echter verscherpte eisen gesteld, welke zeer strikt moeten toegepast worden:

  • De factuur mag niet geprotesteerd zijn op de arbitragebevoegdheid
  • De keerzijde van de factuur moet een arbitrageclausule bevatten die de bevoegdheid van de Belgische Arbitrage Instelling uitdrukkelijk vermeld
  • Desgevallend moet de voorzijde van de factuur uitdrukkelijk en leesbaar vermelding maken van de arbitrageclausule in de voorwaarden (op keerzijde).
  • De arbitrageclausule moet voorzien zijn in de taal die de medecontractant (er)kent.

Van zodra niet cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan kan men immers niet meer vaststellen dat BEIDE partijen de intentie hebben gehad om hun geschil de arbitrageregels te onderwerpen.

 

MEDIAR bvba voorziet haar klanten van deze noodzakelijke aanpassing van de verkoopsvoorwaarden, en geeft hen een pasklare oplossing om er onmiddellijk toepassing te kunnen van maken. MEDIAR bvba voorziet haar klanten van de arbitrageclausule:

 

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I.vzw, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.